+91 63 80 90 29 85

contact@thaaaimadi.org

+91 63 80 90 29 85

contact@thaaaimadi.org

நலிந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்களுக்கான உதவி – Helping the weakest folk artists

நலிந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்களுக்கான உதவி – Helping the weakest folk artists

நலிந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்களை காப்பாற்ற, அவர்களை நாடகம் போட வைத்து அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றும் சேவையை தாய்மடி முன்னுடுக்கும் படங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>