+91 63 80 90 29 85

contact@thaaaimadi.org

+91 63 80 90 29 85

contact@thaaaimadi.org

தாய்மடியின் அமுதசுரபி திட்டம் – Amutha Surabhi

தாய்மடியின் அமுதசுரபி திட்டம் (Feeding to the needy)

ஏழைகளுக்கு உணவுக்கு அரிசி வழங்கும் அமுதசுரபி தாய்மடியின் சேவைகளில் ஒரு முக்கியமான சேவைகள். இது தாய்மடி காப்பகத்திற்கு வெளியே ஏழை மக்களின் பசி தீர்க்க தாய்மடியால் உருவாக்கப்பட்ட அமுதசுரபி திட்டம் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>