+91 63 80 90 29 85

contact@thaaaimadi.org

+91 63 80 90 29 85

contact@thaaaimadi.org

மனநிலை குன்றியவர்களுக்கான சேவை

மனநிலை குன்றியவர்களுக்கான சேவை (Service to Mentally Retarded)

மனநிலை குன்றியவர்களுக்கு, தாய்மடியை சார்ந்த தன்னார்வலர்கள் மூலம், இயலும் நேரத்தில் அவர்கள் இருக்கும் இடம் தேடி சென்று தாய்மடி தனது பசிதீர்க்கும் சேவைகளை செய்யும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>